Algemene Inkoopvoorwaarden

Download onze algemene inkoopvoorwaarden als PDF

Als je dit leest, dan gaan we (waarschijnlijk) samenwerken. YES! We vinden het altijd fijn om samen met goede mensen (that’s you!) vet werk te maken. Maar wat kunnen we nu eigenlijk van elkaar verwachten? Bij FX Agency zijn we niet zo van regels en protocollen, maar voor sommige onderwerpen is het nu eenmaal fijn om duidelijke afspraken te maken. Wanneer wij je betalen voor je noeste arbeid bijvoorbeeld. Of dat je vertrouwelijk omgaat met alle informatie die bij ons voor je snufferd krijgt. Daarom hebben we onderstaande voorwaarden opgesteld om jouw en onze belangen voldoende aandacht te geven. Heb je vragen over iets dat hier staat? Neem gerust contact met ons op, we lichten het graag persoonlijk toe.

Artikel 1: Definities

Voor het gemak en de leesbaarheid gebruiken wij in deze algemene voorwaarden onderstaande definities met de volgende betekenis:

 • FX Agency: wij, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FX Agency BV, statutair en feitelijk gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56101740
 • Opdrachtnemer: jij, als natuurlijk persoon of rechtspersoon die in opdracht van FX Agency werkzaamheden verricht.
 • Opdracht: alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer voor (klanten van) FX Agency worden verricht. Hierbij kan bijvoorbeeld, maar niet alleen, worden gedacht aan het vervaardigen van werken, het leveren van diensten en/of producten. 
 • Derden: ieder ander (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die (in)direct, door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld in het kader van de uitoefening van de Opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming van Opdracht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van FX Agency.
 2. Ter voorkoming van tegenstrijdigheden en onduidelijkheid zijn eventuele voorwaarden van Opdrachtnemer niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Zodat alle betrokken partijen steeds op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken, zijn afwijkende afspraken uitsluitend van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Doordat regelgeving en gebruiken in de praktijk kunnen wijzigen, kan het zijn dat FX Agency deze voorwaarden eenzijdig aanpast. Een gewijzigd exemplaar wordt in dat geval verstrekt. De meest recente versie staat daarnaast steeds weergegeven op de website van FX Agency. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen is medegedeeld, treedt een wijziging in bij terhandstelling van de gewijzigde voorwaarden.
 5. Indien een (deel van een) bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar is c.q. door een rechterlijke instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan blijven de Opdracht en voorwaarden voor het overige van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, worden dan vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 6. Een Opdracht komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van FX Agency aan Opdrachtnemer.

Artikel 3: Inhoud en uitvoering Opdracht

 1. Om een Opdracht zo efficiënt mogelijk te laten uitvoeren, gaat FX Agency ervan uit dat Opdrachtnemer alle informatie waarvan zij weet of behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht tijdig, bij FX Agency opvraagt. Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden uit hoofde van een Opdracht naar beste inzichten vermogen en geheel zelfstandig overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met FX Agency plaats in geval van samenwerking met Derden, zodat deze optimaal zal verlopen. Opdrachtnemer zal de redelijke aanwijzingen en instructies van FX Agency omtrent het resultaat van de Opdracht volgen. Opdrachtnemer aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van haar werkzaamheden. Op Opdrachtnemer rust een resultaatsverplichting, tenzij Opdrachtnemer advieswerkzaamheden verricht. Op Opdrachtnemer rust in dat geval een inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich haar werkzaamheden binnen de tussen partijen overeengekomen termijnen uit te voeren. Deze termijnen zijn fataal, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of anderszins duidelijk is dat het niet om een fatale termijn gaat.
 3. FX Agency heeft bij het niet tijdig of correct uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer onder andere het recht om de (resterende) werkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtnemer zelf en/of door derden te (laten) verrichten.
 4. Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor benodigde hulpmiddelen, het tijdig aanvragen en verkrijgen van verzekeringen, vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht.
 5. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht Derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en deze algemene voorwaarden ook overeen te komen met de betreffende Derden.
 6. FX Agency behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de inschakeling van Derden en/of de inschakeling van bepaalde Derden in het geheel te weigeren.
 7. FX Agency verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4: Tarieven en betaling

 1. Offertes van Opdrachtnemer vermelden het tarief van Opdrachtnemer en eventuele kosten die gepaard gaan met de uitvoering van haar werkzaamheden. Daarnaast zijn opgenomen alle heffingen namens de overheid, waaronder in ieder geval het verschuldigde btw-tarief. De omvang van de kosten vermeld in offertes kunnen na totstandkoming van de Opdracht niet ten nadele van FX Agency worden gewijzigd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen voldoet FX Agency het tarief en eventuele kosten van Opdrachtnemer achteraf. Dat wil zeggen, nadat de werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn afgerond en FX Agency een factuur heeft ontvangen.
 3. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikel 5: Freelancers en/of ZZP-ers

 1. Een Opdracht met FX Agency kwalificeert als een overeenkomst van opdracht. Er is geen sprake van een dienstverband of fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd. 
 2. Over de vergoeding voor de door Opdrachtnemer verrichte diensten is BTW door FX Agency verschuldigd indien en voor zover geen wettelijke vrijstellingen van toepassing zijn. Eventuele andere belastingclaims, verschuldigde verzekeringspremies, boetes en/of interest voortvloeiend uit de Opdracht zijn geheel, zonder uitzondering, voor rekening van Opdrachtnemer.
 3. Omdat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, zal FX Agency geen loonbelasting, geen premies voor de volksverzekeringen, geen premies voor de werknemersverzekeringen noch de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet afdragen, behoudens voor het geval de Belastingdienst zou oordelen dat FX Agency daartoe wel gehouden is. Indien onverhoopt belasting en/of premies verschuldigd zou(den) zijn is FX Agency niet tot betaling aan Opdrachtnemer van enige compenserende vergoeding verplicht.
 4. Mocht FX Agency loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd blijken te zijn, dan zullen deze premies (zowel achterstallig als voor de toekomst) voor rekening komen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart FX Agency dienaangaande. Mocht de rechtsverhouding worden beschouwd als een dienstverband dan zal de ten onrechte door FX betaalde BTW door Opdrachtnemer aan FX Agency worden voldaan.

Artikel 6: Beëindiging Opdracht

 1. Eenzijdige tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen door Opdrachtnemer is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Eenzijdige tussentijdse opzegging door FX Agency is te allen tijde mogelijk zonder inachtneming van een opzegtermijn. Als de Opdracht al gedeeltelijk is uitgevoerd ten tijde van opzegging en FX Agency kan deze werkzaamheden in rekening brengen bij haar opdrachtgever, dan zal FX Agency de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Opdrachtnemer vergoeden conform de in artikel 4 opgenomen manier van facturatie en betaling. FX Agency is dan niet gehouden enige andere vergoeding (zoals schadevergoeding) te voldoen.
 3. Indien op Opdrachtnemer een insolventieprocedure (zoals uitstel van betaling, faillissement etc.) van toepassing is, dan wel voor/namens haar een insolventieprocedure is aangevraagd of Opdrachtnemer op andere wijze niet langer de vrije beschikking over haar vermogen heeft en/of zeggenschap heeft binnen haar onderneming, dan wel als blijkt dat Opdrachtnemer onjuiste of incomplete informatie heeft verstrekt en/of op andere wijze in strijd handelt met haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht, heeft FX Agency steeds het recht:
  -     de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of te ontbinden; en/of
  -     haar betalingsverplichtingen op te schorten.
  Alles zonder dat FX Agency tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd het recht van FX Agency op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 7: Overmacht

 1. Indien sprake is van overmacht wordt de nakoming van verplichtingen van partijen (gedeeltelijk) opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat partijen over en weer tot schadevergoeding zijn verplicht.
 2. Onder overmacht in de zin van artikel 7.1 wordt niet begrepen: een gebrek aan personeel, stakingen, ziekte, vertraging in de levering of ongeschiktheid van noodzakelijke goederen en/of enig tekortschieten van Derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. FX Agency is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FX Agency.
 2. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van FX Agency als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is steeds beperkt tot direct geleden schade. FX Agency is nooit aansprakelijk voor indirect geleden schade respectievelijk gevolgschade of andere schade zoals omzetschade of winstderving.
 3. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van FX Agency is voorts beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van FX Agency.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Indien geen Opdracht tot stand komt tussen Opdrachtnemer en FX Agency, maar Opdrachtnemer wel werkzaamheden heeft verricht waar intellectuele eigendomsrechten uit kunnen voortvloeien, blijven deze intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden verricht in het kader van een Opdracht, worden en blijven intellectueel eigendom van FX Agency, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als voor de verkrijging van intellectuele eigendomsrechten door FX Agency een nadere akte is vereist, dan stemt Opdrachtnemer nu alvast in met overdracht van de ontstane intellectuele eigendomsrechten en vastlegging daarvan in een akte en eventueel aanvullende handelingen die ertoe leiden dat FX Agency enig rechthebbende is van het intellectueel eigendom. Voor zover een of meer rechten zoals hierboven bedoeld niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande, verleent Opdrachtnemer hierbij aan FX Agency een eeuwigdurende, wereldwijde, onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot exploitatie van de werken.
 4. Opdrachtnemer is gehouden intellectuele eigendomsrechten van derde partijen te respecteren en vrijwaart FX Agency voor aanspraken van derde partijen jegens FX Agency in verband met (gestelde) inbreuken daarop door Opdrachtnemer of Derden.

Artikel 10: Relatiebeding

 1. FX Agency is trots op haar samenwerkingsrelaties en hecht belang aan het onderhouden van deze relaties. Het kan uiteraard voorkomen dat FX Agency en haar Opdrachtnemers dezelfde commerciële relaties hebben. Dit is natuurlijk geen probleem. FX Agency wil wel voorkomen dat Opdrachtnemers misbruik maken van haar netwerk. Dit doet FX Agency bij voorkeur in goed overleg met haar Opdrachtnemers. Het is Opdrachtnemer daarom uitsluitend met voorafgaande toestemming van FX Agency toegestaan direct of indirect (voor derden), hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet contacten te (doen) leggen en/of te (doen) onderhouden met klanten, leveranciers of andere relaties van FX Agency, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover dit als doel heeft commerciële relaties te onderhouden of aan te gaan. Ter verduidelijking: met de hiervoor genoemde ‘klanten, leveranciers of andere relaties van FX Agency’ worden uitsluitend de (contactpersonen van de) relaties van FX Agency bedoeld waarmee Opdrachtnemer voor het eerst in aanraking komt tijdens of in verband met de Opdracht en dus niet om bestaande relaties van Opdrachtnemer.
 2. Het bepaalde in artikel 10.1 geldt uitsluitend:
  -     gedurende de looptijd van de Opdracht en gedurende een periode van één jaar na het eindigen van deze Opdracht; en
  -     voor zover voormelde klanten, leveranciers of andere relaties die Opdrachtnemer wenst te benaderen (in)direct betrokken zijn geweest bij de Opdracht.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht of het voldoen aan een wettelijke verplichting, zijn FX Agency en Opdrachtnemer gedurende en na afloop van de Opdracht gehouden om de informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht hebben verkregen van of via de andere partij en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, niet te openbaren.
 2. De in artikel 11.1 opgenomen geheimhoudingsplicht betreft zowel informatie die ziet op partijen rechtstreeks, als informatie die ziet op klanten, relaties etc. van FX Agency.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag FX Agency het resultaat van de Opdracht gebruiken en openbaren voor marketingdoeleinden.

Artikel 12: Boete

 1. In geval van overtreding van hetgeen in artikel 9, 10 en 11 is bepaald, verbeurt Opdrachtnemer aan FX Agency een boete van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een bedrag van EUR 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van FX Agency op nakoming en schadevergoeding.

Artikel 13: Bescherming persoonsgegevens

 1. FX Agency verwerkt de bij haar aanwezige persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Meer informatie over de wijze waarop FX Agency omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van FX Agency, zoals weergegeven op haar website.

Artikel 14: Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, alle Opdrachten, overige overeenkomsten en verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.