Privacy Statement

Wij bij FX Agency verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij nemen de bescherming van je gegevens heel serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij doen er alles aan om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Verwerking van jouw persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens;

  • Om te faciliteren in onze diensten van eventregistratie en -communicatie, en de participatie van deelnemers mogelijk te maken tijdens interactieve onderdelen gedurende een event.
  • Om te kunnen reageren en bericht te geven inzake het recruitment proces.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie.

De bewaartermijn

We bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Vertrekking aan derden

FX Agency verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FX Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verzoek om jouw gegevens te verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@fxagency.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak dan je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burger servicenummer) onherkenbaar. FX Agency zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij jouw persoonsgegeven beveiligen

FX Agency neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Verder worden bij indiensttreding nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Twijfel je?

Twijfel je, ondanks onze maatregelen, aan het feit dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan alsjeblieft contact met ons op via contact@fxagency.nl.