Loading...

Algemene Voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden

Als je dit leest, dan mogen we je (bijna) klant noemen. YES! Daar worden we blij van. Maar wat kunnen we nu eigenlijk van elkaar verwachten? We geloven heel sterk in het hanteren van zo min mogelijk regels, maar voor sommige onderwerpen is het wel zo fijn om het een en ander af te spreken. Dat je ons kunt vertrouwen met je gevoelige informatie bijvoorbeeld. Of dat jij ook daadwerkelijk afneemt wat we voor je maken. Daarom hebben we onderstaande voorwaarden opgesteld om jouw en onze belangen voldoende aandacht te geven. Heb je vragen over iets dat hier staat? Neem gerust contact met ons op, we lichten het graag persoonlijk toe.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

FX Agency: FX Agency B.V., gevestigd aan de Maliebaan 68, 3581 CV te Utrecht, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 56101740.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die FX Agency verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met FX Agency heeft gesloten.

Product/dienst: Alle door FX Agency voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers, brochures, (ontwerp)schetsen, internetsites, banners, films, campagnevoorstellen, wervingsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FX Agency en Opdrachtgever waarop FX Agency deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop- ¬of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten met FX Agency, voor de uitvoering waarvan door FX Agency derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FX Agency en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen

 1. De door FX Agency gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig. FX Agency is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Een en ander, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen namens de overheid.
 3. Indien een overeenkomst tussen FX Agency en een Opdrachtgever wordt geoffreerd op basis van nacalculatie, geldt te allen tijde dat de geoffreerde aanbieding slechts als richtprijs dient en zullen de daadwerkelijk door FX Agency gemaakte kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. FX Agency kan niet aan een aanbieding, prijsopgave of offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan c.q. behoort te begrijpen dat de aanbieding, prijsopgave of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. FX Agency is niet gebonden aan een aanvaarding van Opdrachtgever die (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht FX Agency niet tot het verrichten van een gedeelte van het product c.q. de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. FX Agency zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. FX Agency behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FX Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FX Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FX Agency zijn verstrekt, heeft FX Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. FX Agency zal zich inspannen te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere (nationale of internationale) regelgeving). Meer informatie over de wijze waarop FX Agency omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van FX Agency, zoals weergegeven op haar website.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FX Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door FX Agency of door FX Agency ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Duur en opzegging

 1. De overeenkomst tussen FX Agency en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project (d.w.z. het product c.q. de dienst), tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de overeenkomst (web)hosting en/of domeinregistratie betreft, bedraagt de minimale duur twaalf maanden en zal per jaar worden gefactureerd. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt na het verstrijken van deze periode de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
 3. Overeenkomsten gesloten voor webhosting kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kwartaal. Er kan pas recht aan een opzegging worden ontleend indien FX Agency, Opdrachtgever ervan heeft bericht dat deze succesvol is aangekomen.
 4. FX Agency heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen richting FX Agency niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. FX Agency zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van FX Agency kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, is hij gehouden aan FX Agency alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan FX Agency te vergoeden. Voorts is Opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door FX Agency voor de vervulling van de opdracht reeds aangegane verbintenissen met derden te vergoeden, e.e.a. onverminderd de mogelijkheid voor FX Agency om de schade voortvloeiend uit de opzegging op Opdrachtgever te verhalen.
 6. Onverminderd het bepaalde in overige bepalingen en onverminderd de rechten van FX Agency op aanvullende schadevergoeding, heeft FX Agency het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden in de volgende (niet limitatief opgesomde) gevallen, indien:
 • Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen;
 • Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangegeven door Opdrachtgever of aangevraagd door één van de schuldeisers van Opdrachtgever;
 • Aan Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest (c.q. onder curatele of bewind wordt geplaatst dan wel de schuldsanering van toepassing wordt);
 • Op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever (executoriaal) beslag wordt gelegd; en Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt of liquideert.

Artikel 6: Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. Indien FX Agency op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan FX Agency worden vergoed volgens gebruikelijke tarieven van FX Agency. FX Agency is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Door een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering worden gewijzigd. FX Agency zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 5. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van FX Agency op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 7: Levering en levertijd

 1. Alle door FX Agency genoemde termijnen zijn indicatief. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal FX Agency Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden leidt in geen geval tot verzuim, nu een opleverdatum nooit als een fatale termijn te beschouwen is. Opdrachtgever zal FX Agency bij overschrijding van de uitvoeringstermijn schriftelijk in gebreke moeten stellen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de producten c.q. diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8: Overmacht

 1. Indien sprake is van overmacht wordt de nakoming van verplichtingen van partijen (gedeeltelijk) opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat partijen over en weer tot schadevergoeding zijn verplicht.
 2. Onder overmacht in de zin van artikel 8.1 wordt niet begrepen: een gebrek aan personeel, stakingen, ziekte, vertraging in de levering of ongeschiktheid van noodzakelijke goederen en/of enig tekortschieten van Derden.

Artikel 9: Betalingen en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door FX Agency aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever heeft geen recht op aftrek, opschorting en/of verrekening.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. De vorderingen van FX Agency op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar indien:
 • Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen;
 • Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd door Opdrachtgever of één van de schuldeisers van Opdrachtgever;
 • Aan Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest (c.q. onder curatele of bewind wordt geplaatst);
 • Op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever (executoriaal) beslag wordt gelegd; en
 • Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt, ontbindt of liquideert.

4. Betalingen strekken ex art. 6:44 BW in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het totaal verschuldigde (met een minimum van € 300,-). Indien FX Agency hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Gemaakte gerechtelijke-en executiekosten worden eveneens op Opdrachtgever verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het modellenrecht, octrooirecht en het auteursrecht, uitsluitend toe aan FX Agency. Voor zover een intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend FX Agency daartoe bevoegd. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FX Agency worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.
 2. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich onverkort en onvoorwaardelijk om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-¬ of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 4. Alle door FX Agency verstrekte documenten en producten, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, prototypes, grafische voorstellingen, mobiele applicaties, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FX Agency worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. FX Agency behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. FX Agency is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het product c.q. de dienst te (laten) vermelden of verwijderen, mits dit producten c.q. diensten betreft in de categorieën drukwerk, periodieke uitgaven of internetsites.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door FX Agency tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van FX Agency, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch FX Agency jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 9. Het staat FX Agency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrij om hetgeen zij in het kader van de opdracht voor Opdrachtgever vervaardigde, te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit of marketingdoeleinden.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan FX Agency. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FX Agency in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien Opdrachtgever tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname van de producten c.q. diensten en betaling.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal FX Agency de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In dat geval is FX Agency slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt FX Agency steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank-¬ of gironummer.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers van FX Agency of internetgebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de servers van FX Agency. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks FX Agency, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. FX Agency zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van (reclame)campagnes bij de Reclame Code Commissie (RCC) voor de beoordeling of deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. FX Agency is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FX Agency.
 2. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van FX Agency als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is steeds beperkt tot direct geleden schade. FX Agency is nooit aansprakelijk voor indirect geleden schade respectievelijk gevolgschade of andere schade zoals omzetschade of winstderving.
 3. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van FX Agency is voorts beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van FX Agency.
 4. Opdrachtgever vrijwaart FX Agency voor aanspraken van derden jegens FX Agency in verband met (gestelde):
 • Schade als gevolg van onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten c.q. diensten;
 • Schade als gevolg van een gebrek in de door FX Agency geleverde producten c.q. diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, verwerkt, bewerkt, vermengd, behandeld, opgeslagen, gewijzigd of (door)geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten van Opdrachtgever;
 • Inbreuken op rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 • Schade als gevolg van door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. FX Agency en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FX Agency gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken en FX Agency zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FX Agency niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FX Agency.

Artikel 16: Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. FX Agency behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FX Agency.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FX Agency partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank van de vestigingsplaats van FX Agency is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.